Länk till startsidan
Translate
Kontakt

Vatten- och avloppsarbeten

Text

Pågående VA-arbeten

Information om planerade och pågående VA-arbeten hittar du längre ner på den här sidan.

Hindås vattenverk och de tre etapperna

Vi bygger nytt vattenverk och utökar VA-systemet för dricksvatten och avlopp.

Driftinformation och felanmälan

Planerade och akuta driftstörningar, samt sms-tjänst för vattenavbrott hittar du på sidan för driftinformation.

Pågående och planerade VA-arbeten

Vi bygger ut och underhåller det kommunala vatten- och avloppsnätet i Härryda kommun. Det innebär både små och stora projekt. På den här sidan hittar du information om de större vatten- och avloppsprojekt som pågår eller är på gång.


För kortvariga och akuta vatten- och avloppsarbeten se Driftinformation

Mölnlycke

Gärdesområdet

Härryda Vatten och Avfall AB lägger om befintliga vatten- och avloppsledningar i samband med utbyggnad av Gärdesområdet i Mölnlycke.
Utbyggnad av Gärdesområdet (Härryda kommun) Länk till annan webbplats.

Lahall, Pottebo och Finnsjövägen

Härryda Vatten och Avfall AB planerar för utbyggnad av vatten och spillvatten till Lahall, Pottebo och Finnsjövägen

Etapp 1

Utbyggnad av dricks- och spillvatten i Finnsjövägen påbörjas så snart vår konsult Sweco tagit fram projekteringsunderlag för etappen. Arbetena beräknas starta under första kvartalet 2024. Arbetet kommer att utföras av vår ramavtalsentreprenör Br Sandhs Entreprenad AB.

Etapp 2 - 3

För etapperna 2 och 3 Pottebo och Lahall håller Sweco på med att ta fram underlag för upphandling av entreprenör. Planerad byggstart är i första kvartalet 2025.

Händer just nu:

Geotekniska undersökningar

Vår konsult Sweco kommer att utföra geotekniska undersökningar i Lahall och Pottebo med start under vecka 9. Undersökningarna kommer att utföras mellan klockan 7-17. Vägen kan komma att blockeras tidvis under dagarna eftersom de använder sig av en bred borrbandvagn.
Undersökningarna kommer att utföras under följande datum:
26 – 27 februari
4 mars (eventuellt)
5 – 8 mars
11 – 13 mars

Säteriet

I bostadsområdet Säteriet i Mölnlycke planeras cirka 350 bostäder, 10 000 kvadratmeter lokaler samt ett parkeringshus. Visionen är att utveckla den centrala delen av Säteriet till en attraktiv och trivsam plats.
Inför byggstart ska Härryda Vatten och Avfall AB göra kapacitetsförbättringar på VA-ledningarna i området för att kunna försörja de nya bostäderna.

Läs mer om projektet och om hur arbetet påverkar boende och trafik i området.
Nya bostäder i Säteriet (Härryda kommun) Länk till annan webbplats.

Landvetter

Björröd

Centralt beläget i Björröd planerar och bygger byggexploatörerna OBOS och BoKlok för ett nytt bostadsområde med cirka 300 bostäder. Härryda Vatten och Avfall bygger ut kommunala vatten- och avloppsnätet inför bostadsbygget.
Läs om vad som händer i projektet på harryda.se.
Nya gator och VA för bostäder i Björröd (Härryda kommun) Länk till annan webbplats.

Brunnbergsvägen, Ljunglidsvägen och Tomtevägen

Härryda Vatten och Avfall planerar för en utbyggnad av dricksvatten och spillvatten till Brunnbergsvägen, Ljunglidsvägen och Tomtevägen.

Tidplan

Utbyggnaden av dricks- och spillvattennätet påbörjas så snart Lantmäteriförrättningen är klar och vunnit laga kraft. Arbetet bedöms att starta under 2024 och kommer att utföras av bolagets ramavtalsentreprenör Br. Sandhs Entreprenad AB.

Grönebackevägen

Härryda Vatten och Avfall kommer under första kvartalet av 2024 att påbörja en utbyggnad av kommunala vattentjänster i Grönebackevägen.
Arbetet kommer att göras av vår entreprenör Br Sandhs Entreprenad AB.

En karta där ett område med fastigheter har ringats in med en markering. 

HVAAB gör en utbyggnad av kommunala vattentjänster i Grönebackevägen för fastigheter inom markerat område.

Påverkan av arbetet

Under byggnationen kan det förekomma lite störningar då vägen kommer att behöva grävas av för anläggandet av ledningarna. Trafiken kan då komma att ledas om.

I området finns det även en del berg som kan behöva knackas eller sprängas sönder. Under det skedet så kan lite buller uppstå.
Berörda fastigheter informeras separat.

Tidplan

En tidplan för projektet är ännu inte klar.

Landvetter centrum

I samband med byggande av nya bostäder i Landvetter centrum gör Härryda Vatten och Avfall utbyggnad och förbättringar i det kommunala vatten- och avloppsnätet.
Landvetter nya centrum Länk till annan webbplats.

Magasinsvägen - Landvetters Backa

Som en del av utvecklingen i Landvetters Backa bygger Härryda Vatten och Avfall ut det kommunala vatten- och avloppsnätet.
Magasinsvägen Länk till annan webbplats.
Landvetters Backa Länk till annan webbplats.

Tahultsvägen

Härryda Vatten och Avfall arbetar med att förstärka vattenledningsnätet i norra Landvetter genom förläggning av en ny vattenledning. För närvarande pågår ledningsarbete mellan Västra Önneröd och Tahult, längs med Tahultsvägen.

Bakgrund

Den nya vattenledningen behövs för att få bättre och säkrare vattenförsörjning till Tahult, Gökskulla och Landvetter. I och med att man sammankopplar delar av befintligt vattenledningsnät med den nya ledningen ökas redundansen (driftsäkerheten) på ledningsnätet.
Arbetet utförs av vår utsedda ramavtalsentreprenör Br. Sandhs.

Härryda kommuns Trafikavdelning ska även genomföra en nyasfaltering av gång- och cykelbanan på norra sidan av Tahultsvägen. Arbetet med ledningsförläggningen samordnas med detta arbete.

Omfattning

Det är Etapp 1 som förnärvarande är under byggnation. Etappen innebär ledningsförläggning i gång och cykelbanan norr om Tahultsvägen från Södra Pinntorpsvägen till Uppegårdsvägen.

Tidplan

Etapp 1 är under utförande och planeras att pågå fram till mars 2024. Tidsplanen kommer att detaljeras allt eftersom projektet fortlöper.

Upplysningar till allmänheten

Tahultsvägen har begränsad framkomlighet under byggtiden. Ett körfält kommer i perioder att vara avstängt och trafiken leds förbi med ljussignal. Vi ber allmänheten att hålla nere hastigheten och köra försiktigt förbi arbetsområdet med hänvisning till sin egen och entreprenörens personals säkerhet.

Gång och cykelbanan på norra sidan av Tahultsvägen kommer också att ha begränsad framkomlighet under byggtiden. Vi uppmanar alla oskyddade trafikanter att röra sig försiktigt förbi arbetsområdet då tunga arbetsfordon rör sig i området.

Hindås

Hindås vattenverk

Ett nytt vattenverk har byggts nära Västra Nedsjön i Hindås. Vattenverket är en del i vattenförsörjningsprojektet som även består av en råvattenpumpstation med intags- och överföringsledningar, en högvattenreservoar och nya överföringsledningar som transporterar vatten och avlopp mellan Landvetter och Hindås.
Vattenverket färdigställdes hösten 2023 av totalentreprenör Peab Anläggning.
Hindås vattenverk och de tre etapperna

Pågår nu:

Uppdaterad 2024-02-21

Arbete pågår med att testa och trimma in alla system, maskiner och processer. Nästa steg är att testa funktion och kapacitet på hela processen från sjövatten till färdigt dricksvatten.

Driftstörningar och felanmälan

Information om kortvariga och akuta VA-arbeten: Driftinformation